Note 2

Critical estimates and assumptions 

The carrying amounts of certain assets and liabilities are based in part on estimates and assumptions. This applies particularly to impairment testing of goodwill (Note 14) and to defined-benefit pension obligations (Note 22). Assumptions and estimates are continually evaluated and are based on historical experience and expectations regarding future events deemed reasonable under prevailing circumstances. Tests are performed each year to determine if goodwill is impaired. The recoverable amount for cash-generating units has been deter-mined by calculating values in use. For these calculations, certain estimates must be made. 

 

A large part of the Group’s pension commitments for salaried employees are defined-benefit commitments covered by collective policies with Alecta. Since it is not currently possible to obtain data from Alecta on the Group’s share of commitments and plan assets, the pension plan signed with Alecta must be recognised as a defined-contribution plan. The consolidation ratio reported by Alecta does not indicate any deficit, although it is not possible to obtain detailed information from Alecta about the size of the pension commitment. 

 

The present value of pension commitments recognised as defined-benefit commitments depends on multiple factors determined on an actuarial basis applying a number of assumptions. In establishing these assumptions, Addtech consults with actuaries The assumptions used to deter-mine the present value of the commitment include the discount rate and salary increases. Each change in these assumptions will affect the carrying amount of pension commitments. See also Note 22. 

(copy 1)

[Translate to English:]

Kritiska uppskattningar och bedömningar

 

 

Redovisade värden för vissa tillgångar och skulder baseras delvis på bedömningar och uppskattningar. Det gäller främst prövning av behovet av nedskrivning av goodwill (not 14), och förmånsbaserade pensions-
åtaganden (not 22). Bedömningar och uppskattningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och förväntningar på framtida händelser, som anses rimliga under rådande förhållanden. Årligen prövas om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Återvinningsvärde för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras.

 

En stor del av koncernens pensionsförpliktelser för tjänstemän är förmånsbaserade och kollektivt försäkrade i Alecta. Då det i dagsläget inte är möjligt att få uppgifter från Alecta avseende koncernens andel av förpliktelser och förvaltningstillgångar får pensionsplanen som tecknats i Alecta redovisas som en avgiftsbaserad plan. Den konsolideringsnivå som Alecta rapporterat tyder inte på att ett underskott skulle föreligga, men någon närmare uppgift om storleken på pensionsförpliktelsen går inte att erhålla från Alecta.

 

Nuvärdet av pensionsförpliktelser som redovisas som förmånsbestämda är beroende av ett antal faktorer som fastställs på aktuariell basis med hjälp av ett antal antaganden. Vid fastställande av dessa antaganden rådgör Addtech med aktuarier. I de antaganden som används vid fastställande av förpliktelsens nuvärde ingår bland annat diskonteringsränta och löneökning. Varje förändring i dessa antaganden kommer att inverka på pensionsförpliktelsernas redovisade värde. Se vidare under not 22.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.